תהליך הרישוי

תהליך קבלת הרישוי כולל מספר שלבים בהם נדרש לעמוד על פי תנאי נותני הרישוי. זאת במטרה שהעסק יפעל כראוי ולא יגרום לפגיעה באיכות החיים והסביבה ובכך יסכן את שלומם, ביטחונם, בטיחותם ובריאותם של האזרחים.
 

שלב א': מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה 

 1. חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כובלת, ולכן רצוי מאוד לבצע בירור מוקדם בטרם ייחתם חוזה שכירות. זכרו! – "סוף מעשה במחשבה תחילה", ולכן אל תשקיעו ותסכנו את כספכם בעסק שלא ניתן לקבל בו רישיון!
 2. מומלץ על המבקש להקים עסק שהוא "טעון רישוי" להגיע למחלקה לרישוי עסקים במועצה על מנת לקבל מידע מוקדם ומסמכי בקשה.
 3. לצורך קבלת המידע המוקדם נדרש להכין:

במידע המוקדם ניתן לקבל

 1. הגדרת סוג העסק על פי צו רישוי עסקים.
 2. מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו.
 3. חוקים ותקנות רלוונטיות שהעסק יהיה חייב לעמוד בהם.
 4. פרטים על גורמי ונותני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק.
 5. הנחיות להגשת הבקשה לרישיון במספר עותקים כגון תכניות עסק, מפה מצבית, תרשים סביבה, מסמכים וטפסים רלוונטיים.
 6. על מנת לבחון היטב את היתכנות קיום העסק קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות מקדמית מהרשות המקומית ואו מנותני האישור.

הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשת טפסים ותכניות בהתאם לחוק.
 

שלב ב': הגשת הבקשה ותשלום אגרה 

על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים במועצה בקשה לקבלת רישיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום על ידו, שתכלול:

מסמכים נלווים שפורטו בחוק כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותכנית עסק (הנדסית) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך, וכן אישור לתשלום אגרה. 

המחלקה לרישוי עסקים גובה אגרה, כמוגדר בחוק, עבור השירותים הניתנים על ידה המחושבת בדרך כלל לפי כל פריט בנפרד (כמופיע בצו רישוי עסקים). האגרות הקיימות: אגרת בקשה לרישיון או היתר זמני לעסק, אגרת רישיון עסק (בחידוש רישיון וברישיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרישיון).

הערה: רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים.

שלב ג': בחינת הבקשה

הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים על ידי היחידה לרישוי עסקים ולאחר אישורה תנפיק הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה הוגשה.

שלב ד': העברת הבקשה לאישור גורמי ונותני האישור

הבקשה מועברת על ידי היחידה לרישוי עסקים לוועדה המרחבית לתכנון ובנייה לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה, ולגורמי ונותני האישור הרלוונטיים (כבאות, איכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד התמ"ת, משרד החקלאות), וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.

אם העסק פתוח לקהל הרחב על בעל העסק להביא אישור נגישות ע"פ דרישות החוק.

שמירה על הפרדת סמכויות - כל גורם מאשר/ נותן אישור יבחן הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר.

שלב ה': בחינת הזכאות לרישיון/ היתר זמני 

מחלקת רישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור.
תשובה חיובית – מחלקת רישוי עסקים עורכת את הרישיון/ היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את ראש הרשות האחראי על הרישוי במועצה.
תשובה שלילית של נותן האישור – המועצה בעזרת מחלקת רישוי עסקים תוציא למבקש מכתב מנומק על סירוב למתן הרישיון.
מתן תנאים מוקדמים – ע"פ הדרישות של נותני האישור והמועצה ע"פ המפרט האחיד של המועצה.

שלב ו': הנפקת רישיון עסק/ היתר זמני 

 1. זימון בעל העסק והחתמתו על הצהרה, לפיה לא נעשו שינויים בעסק.
 2. תשלום אגרה (במקרה של חידוש רישיון עסק).
 3. מתן הרישיון ביד.

הערות : 

 1. רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רישיון עסק או היתר זמני ללא אישורם של נותני האישור והגורמים הנוספים.
 2. אין תוקף לרישיון עסק/ היתר זמני כל עוד ההצהרה אינה חתומה ולא שולמה האגרה.
 3. לכל רישיון נדרש לעמוד בדרישות החוק הכלליות, ויש את המפרט הרשותי שהם דרישות פרטניות של הרשות.