ממונה: כנרת דג'דו בן-טוב
08-8634203 054-2237439
Kineret@ma-soreq.org.il
חוק חופש המידע, התשנ"ח -1998

מהו חופש מידע?
לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה.
מהי רשות ציבורית?
ההגדרה "רשות ציבורית" כוללת את הממשלה, משרדי הממשלה, יחידות הסמך של משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, בתי הדין הרבניים, רשויות מקומיות, תאגידים, חברות-בת ממשלתיות וכן כל גוף הממלא תפקיד ציבורי.
מי רשאי לבקש בקשה על פי חוק חופש המידע?
כל אזרח או תושב רשאי להפנות לרשות ציבורית בקשה למידע על פי חוק חופש המידע.