מדור רישוי עסקים: ריקי רכניצר

08-8634275

050-7955041

Riki@ma-soreq.org.il

קבלת קהל בתיאום טלפוני מראש.

באתר שלפניכם תמצאו את המידע הנדרש להליך הוצאת רישיון עסק, במסגרת הרפורמה בחוק רישוי עסקים.
מטרת הרפורמה היא לייעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל שניתן על בעלי העסקים הקיימים ועל המעוניינים בהקמת עסקים חדשים בכפוף לחוק רישוי עסקים.

במסגרת הרפורמה, מפורסם בזאת מפרט המועצה, המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל עסק, לקבלת רישיון עסק או חידושו, לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968.

המפרט עוסק בסוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג-2103 (להלן המפרט האחיד).

עובדי מחלקת רישוי עסקים במועצה עומדים לרשותכם להסברת עיקרי התהליך ומתן סיוע ככל שניתן.

בברכה,
ריקי רכניצר
מדור רישוי עסקים

קבלת רשיון

מותנה בעמידה בתנאים ובדרישות החוק לרבות תכנון ובנייה וכיבוי אש, ובאישורם של משרדי ממשלה, הרשות המקומית וגורמים נוספים.
ברשות המקומית קיימות תכניות בניין עיר שונות לאזורי המועצה השונים. כל תוכנית מגדירה אזור המיועד למגורים, למלאכה, לתעשייה, למינהל, למסחר או אזורים מעורבים. אין לעלות על הדעת כי יפתחו וינוהלו בתי עסק שלא במסגרת ההנדסי המקיף, כפי שאושר על ידי גורמי התכנון המוסמכים, אלא אם ניתן לכך אישור מיוחד מאד הגורמים המוסמכים. קיימים בתי עסק הקשורים בבריאות הציבור והחייבים מכוח החוק לעשות סידורים מוקדמים, לשמור על הניקיון' ההיגיינה, תנאי תברואה נאותים ושמירה על שלום הציבור ובריאותו. קיימים בתי מלאכה ותעשיות המוצעים שפכים ופסולת, עשן וריחות לוואי, ועל מנת למנוע הוצאתם לשרות הרבים, יש לעשות סידורים מוקדמים הנדרשים לכך. קיימות תעשיות מזון שלשם הפעלת קווי היצור שלהן דרושים אמצעים למניעת זוהמה ולכלוך, על למנת להבטיח מוצר עפ"י האישור והתקן הניתן לייצרו. קיימים סוגי עסקים שלהפעלתם דרושות דרכי גישה ושינויים במבנה, התקנת סידורי ביטחון, מתקני נוחיות, מים וכו'. לשם שמירה על כל אלה מתמשך התהליך עד לאישור בית העסק והוצאת הרשיון לניהולו, בכפיפות להוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו. הרשיון מאשר, כי אכן נעשו סודרו והותקנו כל אותם דברים המתירים הפעלתו של בית העסק, וכי מולאו כל דרישות החוק.

לתשומת לבך:
הוצאת רישיון עסק הינו תהליך מורכב המחייב בדיקות ודרישות רבות העולות כסף רב. לא מומלץ לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית כולל שינויים בעסק הקיים לפני שבדקת כי ניתן יהיה להוציא רשיון עסק בכתובת בה מדובר.
בדוק:
בועדה מקומית לתכנון ובנייה שורקות ניתן לברר האם ניתן להקים עסק כמבוקש בכתובת הנדרשת עפ"י התוכניות ומגמות התכנון הקיימות. כמו כן, יש לבדוק אם קיימות חריגות בנייה במבנה.

טלפון לבירורים: 9348940 – 08

תהליך הרישוי

שלב א' – מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה

 1. חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כובלת ולכן רצוי מאד שתבצע בירור מוקדם בטרם תחתום על חוזה.
  ולכן: אל תשקיע ותסכן את כספך בעסק שלא ניתן לקבל בו רשיון!
 2. מומלץ על המבקש להקים עסק שהוא "טעון רישוי", להגיע למדור רישוי עסקים שברשות המקומית על מנת לקבל מידע מוקדם ומסמכי בקשה.
 3. לצורך קבלת במידע המוקדם נדרש להכין:
  1. כתובת מדויקת של העסק, וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק.
  2. מידע מלא לגבי המבקש כגון: מספר חברה, מספר טלפון, וכדו', פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק שטח ומבנה העסק.

במידע המוקדם ניתן לקבל:

 1. הגדרת סוג העסק עפ"י צו רישוי עסקים.
 2. מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו כגון: הנחיות להכנת תוכנית העסק, הסדרי חנייה, מדיניות התרי פעילות בלילה וכו'.
 3. בעיות רישוי צפויות, כגון: מיקום בעייתי באזור מגורים וכו'.
 4. חוקים ותקנות רלוונטיות שבעל העסק יהיה חייב לעמוד בהם.
 5. הצורך בהוצאת היתר בנייה למבנה העסק או שינוי יעוד או ל – " שימוש חורג" עפ"י חוק התכנון והבנייה.
 6. פרטים על גורמי ונתוני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק.
 7. הנחיות להגשת הבקשה לרישיון במספר עותקים כגון תוכניות עסק, מפה מיצבית, תרשים סביבה, מסמכים וטפסים רלוונטיים.
 8. על מנת לבחון היטב את היתכנות קיום העסק קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ו/או מנותני האישור.
  הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשה טפסים ותוכניות בהתאם לחוק.

שלב ב' – הגשת הבקשה ותשלום אגרה

על המבקש להגיש למדור רישוי עסקים שברשות המקומית בקשה לקבלת רישיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום על ידו.
הבקשה תכלול: 
מסמכים נלווים שפורטו בחוק כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותוכנית העסק (הנדסית) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך וכן אישור לתשלום אגרה.
מחלקת רישוי עסקים גובה אגרה עבור השירותים הניתנים על ידה המחושבת בד"כ לפי כל פריט בנפרד ( כמופיע בצו רישוי עסקים).

האגרות הקיימות:

 1. אגרת בקשה לרישיון או היתר זמני לעסק.
 2. אגרת כפל רישיון.
 3. אגרת רישיון עסק (בחידוש רישיון וברישיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרישיון).

הערה: 
רשות הרישוי רשאית לדחות בקשה לרישיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים, אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה.

שלב ג' – בחינת הבקשה

הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים על ידי היחידה לרישוי עסקים ולאחר אישורה תנפיק הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה אושרה.

שלב ד' – העברת הבקשה לגורמי ונותני האישור

הבקשה מועברת ע"י מדור רישוי עסקים במקביל לבדיקה הנדסית של ועדה מקומית לתכנון ובנייה "שורקות" לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה, ולגורמי האישור הרלוונטיים (כבאות, איכות הסביבה, משטרה, משרד הבריאות, משרד הכלכלה ומשרד החקלאות) וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.
הערה: 
כל גורם מאשר יבחן הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר ובכך יישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.

שלב ה' – בחינת הזכאות לרישיון / היתר זמני

מדור רישוי עסקים מרכז את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור.

 • תשובה חיובית – הרשות המקומית עורכת את הרישיון/היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את ראש רשות הרישוי על הרישיון.
 • תשובה שלילית של נותן האישור – הרשות המקומית תוציא למבקש מכתב מנומק על סירוב למתן הרישיון.
 • מתן תנאים מוקדמים – הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן האישור.

שלב ו' – הנפקת רישיון עסק/ היתר זמני

הנפקת רישיון עסק/ היתר זמני על ידי זימון בעל העסק והחתמתו על הצהרה לפיה לא נעשו שינוים בעסק ומתן רישיון ביד.
הערות:

 • רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רישיון עסק או היתר זמני ללא קבלת אישורם של נותני וגורמי האישור.
 • אין תוקף לרישיון עסק / היתר זמני כל עוד ההצהרה אינה חתומה ולא שולמה האגרה.
 1. חוות דעת מקדמית לרישוי עסקים
 2. טופס בקשה לרישוי עסקים