מנכ"ל וגזבר: אריק דאובה
דוא"ל: arik@ma-soreq.org.il
טל': 08-8634202

תחומי אחריות

קידום ויישום של המדיניות וההחלטות של ראש הרשות לרבות ווידוא ומעקב אחר יישום החלטות מועצת הרשות לרבות:
 קביעת סדרי עדיפות וקדימויות לעבודה, בהתאם למדיניות ראש הרשות.
 מתן חוות דעת בגיבוש הצעת תקציב שנתית, לגזבר ולמנהלי המחלקות.
 מעקב על פעולות יחידות הרשות, באמצעות קיום מפגשי עבודה קבועים עם מנהלי יחידות ועם עובדי הרשות ועיון בדיווחים התקופתיים של הגזבר ושל  מנהלי היחידות.
 ייצוג המועצה בפני גורמים חיצוניים, פיקוח על היחידות ברשות, מתן הנחיות לראשי האגפים והיחידות הכפופים לו, בהתאם למדיניות הרשות.
 סיוע בגיבוש מדיניות הרשות לרבות:
 ייעוץ לראש הרשות ולמועצה בנושאי מדיניות שונים שאינם תחת סמכות סטטוטורית של גורם אחר.
 גיבוש התכנון האסטרטגי, בקביעת מטרות ויעדים ובהתוויית תכניות רב-שנתיות.
 הנחיית הגורמים הרלוונטיים ברשות בנושא בניית תכניות עבודה בהתאם למדיניות המועצה ובהתאם לאישור תכניות שנתיות ורב-שנתיות.
 קביעת נהלים קבועים ומותאמים לכל יחידות הרשות, בהתאם לחוקים ולכללי האתיקה והמנהל התקין.
 התוויית מדיניות העבודה מול אמצעי התקשורת ברשות, והנחיית דובר הרשות בדבר קיום מדיניות זו.
 פיקוח על הכנת הרשות להתמודדות עם מצבי חירום.