מטרות חוק רישוי עסקים

 

מטרות חוק רישוי עסקים 

חוק רישוי עסקים חוקק בשנת תשכ"ח- 1968, מטרת החוק הינה להסדיר את פעילות העסקים טעוני הרישוי בעיר. לחוק מטרות חשובות שתהליך הרישוי מיועד להבטיח אותן והן:

איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים המשרד להגנת הסביבה

מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות משטרת ישראל

בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו משרד הכלכלה והתעשייה

מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, או תרופות משרד החקלאות באמצעות הווטרינר האזורי

בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים משרד הבריאות

קיום תכליות דיני התכנון והבנייה הוועדה לתכנון ובניה

קיום הדינים הנוגעים לכבאות הרשות הארצית לכבאות והצלה

קיום דיני הנגישות כל עסק הפתוח לקהל הרחב נדרש באישור נגישות לפי המפרט של משרד המשפטים.

כל הגורמים המפורטים לעיל נקראים "נותני אישור" או "גורמי רישוי"- שכן אישורם נדרש להשלמת התהליך והוצאת רישיון העסק. שים לב- כי יתכנו דרישות לאישורים מגורמים נוספים בהתאם להחלטת רשות הרישוי וביצוע עדכונים בצו.

צו רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים הוא החוק הראשי המתווה את הכללים והעקרונות, ומכוחו יוצאת חקיקת משנה- צו ותקנות, המגדירים כללים ספציפיים. 

צו רישוי עסקים - הינו רשימת העסקים החייבים ברישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים. הצו בנוי כטבלה המרכזת את כלל העסקים טעוני הרישוי בהתאם לסוג הפעילות העסק. כאמור, חובת הרישוי נקבעת לפי סוג הפעילות בעסק, ולכל סיווג של פעילות נקרא "פריט רישוי" הכולל תוקף שונה וכן מפרט את נותני האישור שנדרש לקבל את אישורם בהליך הוצאת הרישיון.

קבוצת העיסוקים הכתובים בצו רישוי עסקים

טבלת העסקים טעוני הרישוי בצו הרישוי מחולקת בהתאם לקבוצות העיסוקים הנ"ל, כאשר כל קבוצה מכילה מספר פרטי רישוי בהתאם לסוג הפעילות בעסק.

עסקים המתבצעים בהם מספר עיסוקים נדרשים ברישיון עבור כל פריטי הרישוי החלים עליהם. 

קבוצה 1 בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

קבוצה 2 דלק ואנרגיה

קבוצה 3 חקלאות ובעלי חיים

קבוצה 4 מזון

קבוצה 5 מים ופסולת

קבוצה 6 מסחר ושונות

קבוצה 7 עינוג ציבורי, נופש וספורט

 קבוצה 8 רכב ותחבורה

קבוצה 9 שירותי שמירה ואבטחה

קבוצה 10 תעשייה, מלאכה, כימייה ומחצבים

2.4 הרפורמה ברישוי עסקים- תיקון 34 "רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי"

ב-1.1.19 נכנסה לתוקף הרפורמה החדשה ברישוי עסקים (תיקון 34) אשר נועדה להגביר את היעילות, שקיפות, הוגנות וזמינות בשירות לבעל העסק ובפעילות הגורמים השונים. 
הרפורמה החדשה העניקה סמכויות חדשות לרשויות המקומיות להוות זרז לתהליך הרישוי תוך הפעלת שיקול דעת ויצירת מדיניות רשותית תומכת.

להלן קישורים למשרד הפנים על נושאים בעקבות הרפורמה.

מידע בנושא הרפורמה באתר משרד הפנים

מידע בנושא מפרטים אחידים במשרד הפנים

להלן קישורים למידע על חוק תקנות וצו רישוי עסקים.

חוק רישוי עסקים

תקנות רישוי עסקים

צו רישוי עסקים

 

דרישות ותנאים לקבלת רישוי עסקים

על כל עסק טעון רישוי חלות הדרשיות מטעם הגרומים הממשלתיים "נותני האישור"

המשרד להגנת הסביבה

משטרת ישראל

הרשות הארצית לכבאות והצלחה

משרד העבודה והרווחה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

משרד הבריאות

הוועדה לתכנון ובניה

משרד המשפטים לענייני נגישות הציבור (לעסקים הפתוחים לקהל הרחב)

להלן קישורים לאתרי האינטרנט של משרדי הממשלה הנ"ל:

אתר משרד הפנים/ממשל זמין - המפרטים האחידים

המשרד להגנת הסביבה

משטר ישראל

משרד העבודה

משרד החלאות ופיתוח הכפר

משרד הבריאות

הרשות הארצית לכבאות והצלה

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, משרד המשפטים-נגישות

 

הגשת השגה

​מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה, שהיא בעצם ערעור על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או מזורז ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממנו במידה והסירוב ניתן מהמועצה.

הבהרות :

אין אפשרות להגיש השגה על תנאים, חוקי עזר, סירוב של גורם מאשר, חיקוק אחר או תקנה.

ניתן לבעל העסק להגיש השגה רק על פרטים שפורסם להם מפרט אחיד. כמו כן, ניתן להגיש השגה רק בגין תנאי או מסמך שנקבע לפי החוק (גם אם הוא נקבע במפרט האחיד) או בגין סירוב למתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז.

אופן הגשת השגה למועצה:

אופן הגשת השגה למועצה:

ההשגה תוגש לפי טופס 9 בחוק רישוי עסקים בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה או הדרישה לאחר תשלום אגרה הזהה בגובהה לאגרת הרישוי.

ההשגה תוגש בשני עותקים למנכלי"ת המועצה ולמחלקת רישוי עסקים.

לכל עותק של ההשגה יצורפו הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם והדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה. יצורף כל מסמך נוסף הנוגע לעניין.

בהשגה יפורטו הסיבה שהושגה לו ההשגה, הדרישה או ההחלטה ,נושא ההשגה, מועד קבלתה, העילות להשגה והצעות המשיג שיהוו חלופה לדרישה, במידה ויש כאלו.

משיג המעוניין בהתליית תוקפה של הדרישה או ההחלטה עד להחלטה בהשגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.

טופס 9 הגשת השגה למועצה

הגשת השגה לאחד מנותני האישור תעשה באתר של משרד הפנים בקישור המצ"ב:

לינק :  https://www.gov.il/he/service/business-license-law-objections 

באתר משרד הפנים יש קישורים לכל נותני האישור ועוד מידע בנושא.

מצ"ב קישורים להגשת השגה לנותני האישור:

גורם מוסמך ארצי רשאי בהחלטה מנומקת מנסיבות מיוחדות, להאריך את המועד להגשת השגה ובלבד שלא יעלה על 15 ימים נוספים. משיג המעוניין בהארכת המועד להגשת השגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.

על הגורם המוסמך הארצי להכריע בבקשה בתוך 30 ימים מהגשתה.

גורם מוסמך ארצי רשאי בהחלטה מנומקת להאריך את המועד להחלטה בבקשה בעד 30 ימים נוספים. 

במקרה של השגה על דרישה או החלטה של נותן אישור, רשאי גורם מוסמך ארצי (מטעם נותן האישור), להאריך את המועד למתן החלטה ב- 90 ימים, אם סבר שהיא מצדיקה שינוי במפרט האחיד. הוא יודיע על כך למשיג ולרשות הרישוי.

אם מדובר בהשגה שעניינה טענה לאי התאמה בין דרישות של שני נותני אישור, רשאי גורם מוסמך ארצי בהחלטה מנומקת, להאריך את המועד להכרעה ב- 120 ימים.

השגה הנוגעת לאי התאמה בין דרישות רשות הרישוי ונותן האישור

השגה שעניינה טענה לאי התאמה בין דרישת נותן אישור לדרישת רשות הרישוי, תוכרע על ידי גורם מוסמך ארצי במשרד נותן האישור, לאחר ששמע את טענות רשות הרישוי לגבי העניין שבמחלוקת. בנימוקי החלטתו יתייחס הגורם המוסמך הארצי לטענות רשות הרישוי

מה דינה של ההחלטה שנתקבלה ועליה הושגה השגה?

הגשת השגה אינה מבטלת או "מקפיאה" את החלטות רשות הרישוי, אלא אם קבע הגורם הדן בהשגה אחרת. על המשיג להגיש בקשה מתאימה להתליית ההחלטה או הדרישה שהושגה עליה השגה. החלטה על התליה תועבר למשיג ולרשות הרישוי, ויפורטו בה נימוקי ההחלטה ותקופת ההתליה.