דרישות רשות הרישוי מועצה אזורית נחל שורק--המפרט אחיד של נחל שורק-

 

פתוח לעיון והערות הציבור במשרדי הרשות מחלקת רישוי עסקים

מועד להגשת הערות להצעה עד ה- 10.06.2023

 

 

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, להלן מפרט דרישות רשות הרישוי. דרישות אלה הן חלק בלתי נפרד מחייב ונוסף לאישור הוועדה המקומית או המרחבית לתכנון ובנייה ולתנאים או למפרט האחיד של נותני האישור השונים.

 • על בעל העסק לעמוד בכל הדרישות הרלבנטיות לעסקו.
 • כל עסק הפתוח לקהל הרחב מחויב באישור נגישות.

שמירת איכות הסביבה ומניעת מפגעים

 1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן בו לא ייגרמו מפגעים במישרין או בעקיפין לתושבים ולסביבה.
  מפגע קיים בתחום העסק או שנגרם ע"י העסק יטופל ע"י בעל העסק. המועצה רשאית להשתמש בסמכויותיה הקבועות בדיני איכות הסביבה ובין היתר להורות על סילוק המפגע. במידה ומפגע לא יסולק המועצה רשאית לסלקו בעצמה ולחייב את בעל העסק בהוצאותיה. במקרים מסוימים אכיפת דיני איכות הסביבה עשויה לכלול פעולות גם במישור המנהלי או הפלילי.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום מפגע חזק או בלתי סביר כמו אבק, ריח, רעש וכד', מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע או עשוי להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.
 3. בין השאר, בעל העסק יפעיל את העסק בהלימה מוחלטת לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
 4. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום לפגיעה או לזיהום במי נגר ובקרקע או לגלישת שפכים וידאג לחיבור שפכי העסק כדין למערכת הביוב הציבורית.
 5. מומלץ לפנות למדור קיימות וסביבה לקבלת הנחיות בכל נושא שקשור לשמירת הסביבה.

טיפול בהפרדת פסולת ומחזור

בעל העסק יציב בשטח העסק או בסמוך לו מכלי אצירה לפסולת לסוגיה השונים. בעל העסק יהיה אחראי להפרדת פסולת במקור, לפינוי הפסולת ולהקטנת נפחם של פסולת וחומרי אריזה. בסוף כל שנה אזרחית על בעל העסק לשלוח דו"ח פינוי פסולת למחזור, שהם: דו"ח פינוי שמן, דו"ח פינוי קרטון למח' איכות הסביבה ברשות. (אפשר דרך מח' רישוי עסקים)

שילוט עסקי ושילוט חוצות

 1. ניתן להציב שלטים בשטח בית העסק או על מבנה בית העסק. יוער, שהצבת שלטים בולטים או כאלה שאינם צמודים לקירות או לגדרות טעונה היתר בניה כדין.
 2. בשטח בית העסק ניתן להציב שילוט המפרסם עסק זה בלבד ולא ניתן לפרסם עסקים אחרים.
 3. אין להציב שלטים בדרכים בינעירוניות או באופן בו השלטים יהיו נצפים מדרכים כאלה ללא אישור מח' שפ"ע במועצה.
 4. בכל מקרה יש לפעול על פי חוקי העזר העירוניים, להם כפוף גם מפרט זה.

שעות פתיחה וסגירה של עסקים

 1. עסקים הנמצאים באזורי מגורים ופעילותם עלולה לגרום רעש או עסקים הגורמים רעש הנשמע באזורי מגורים רשאים לפעול החל מהשעה 07:00 ועד לשעה 20:00 בלבד.
 2. לא תותר השמעת מוסיקה מחוץ לבית עסק הנמצא באזור מגורים או בסמוך לו אחרי השעה 21:00.
 3. המועצה תהיה רשאית לדרוש מעסקים לנקוט אמצעים להפחתה או למניעה של רעש על פי שיקול דעתה.
 4. על אף האמור בסעיף 1 בפרק זה, עסקי מזון כגון מסעדות הנמצאים באזורי מגורים או בסמיכות להם רשאים לפעול החל מהשעה 07:00 ועד לשעה 23:00.
 5. חל איסור לפתוח עסקים בשבת וחגי ישראל.

הוצאת פריטים מחוץ לשטח בית העסק

 1. הוצאת פריטים למרחב ציבורי מחוץ לשטח בית העסק תותר לצורך תצוגה זמנית או הצבת שולחנות וכסאות בבתי אוכל.
 2. אין להוציא פריטים לצורך אחסנה. יוער שכשלעצמו השימוש בקרקע לצורך אחסנה עשוי להיות טעון היתר בניה.
 3. יש לשמור מעבר פתוח להולכי רגל ברוחב 130 ס"מ לפחות ולוודא, כי לא נוצר מכשול או מפגע בטיחותי.
 4. יש לשמור על נראות אסטטית של סביבת בית העסק.
 5. הקמת סככות, פרגולות, סגירות חורף וכד' כפופה לעמידה בדיני התכנון והבניה, קבלת אישורם ועדכון מח' רישוי עסקים וארנונה במועצה.

 מכירה של מזון ומזון מן החי והגשתו

מכירה והגשה של מזון הם עיסוקים טעוני רישוי ומחייבים קבלת רישיון עסק.

 1. אחריותו הבלעדית של בעל העסק לבדוק התאמת בית העסק לדרישות רישוי עסקים לעסקי מזון ולדרישות ולתקנות משרד הבריאות ומשרד החקלאות .
 2. ברישוי מסעדות ובתי אוכל מומלץ, אך כמובן לא חובה, להסתייע ביועץ מזון לקבלת חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות.
 3. עם הפעלת העסק על בעל העסק לעמוד בכל החוקים, התקנות וההוראות, ובנהלי משרד הבריאות בנוגע למזון, ובפרט בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), תשמ"ג-1983.
 4. בעל עסק יוודא כי בכל מוצרי מזון מן החי (בשר, עוף, דגים) המגיעים לעסק בוצעו בדיקות משנה וישמור את התעודות והאישורים על קבלת הסחורה כל עוד הבשר נמצא בעסק ולפחות שבוע ימים מקבלת הסחורה, ויציגם לביקורת על פי דרישה.

רוכלות

המועצה תשקול  לתת רישיונות עסק לעסקי רוכלות וזאת מתוך התחשבות באינטרסים ציבוריים כגון: שמירה על חזות המועצה, שמירה על המרחב הציבורי בישובים לשימוש כלל הציבור ומניעת רעש ומפגעים, ושמירה על תחרות הוגנת עם העסקים הפועלים במבני קבע.

 1. בשטח המועצה לא תותר פעילות רוכלות קבועה (סככות דוכנים וכד') אלא ניידת בלבד.
 2. לא יאושרו סוגי רוכלות המסכנים את שלום הציבור, בריאותו ובטיחותו.
 3. לא תותר רוכלות בצידי דרכים ומעברים.
 4. בסיום העבודה אסור להשאיר העגלה באזור המכירה ויש להחנות אותה במקומות המאושרים בתוך היישוב.
 5. רוכלות מזון תותר לצריכה שאינה מהווה תחרות בלתי הוגנת בפעילות עסקית של עסקים קיימים שפועלים במבני קבע. מובהר כי בנושא זה שיקול דעת המועצה הוא הקובע ושיקול זה יכול להיות השיקול הבלעדי לאי-מתן רישיון עסק לפעילות של רוכלות.
 6. רוכלות מזון תתבצע ברכב/נגרר וכד' מאושר ע"י משרד הבריאות או תברואן מוסמך.
 7. על בעל העסק להביא בחשבון שעסק רוכלות טעון אישור בעלי הזכויות בקרקע כגון קק"ל, ואישור וועד היישוב בו מתקיימת הרוכלות, כל אלה בנוסף לאישור המועצה. , לאחר התייעצות עם בעלי הזכויות בקרקע ומוסדות בעלי ענין אחרים, רשות הרישוי תהיה רשאית לקבוע תנאים מיוחדים לכל בית עסק.
 8. אישור היישוב יינתן בכתב על גבי  טופס אישור היישוב לרוכלות ויכלול את מיקום פעילות הרוכלות סוגי המזון שיימכרו ומועדי ושעות הכניסה המאושרים ליישוב.
 9. בכל אתר בו תורשה רוכלות יוגבל מספר הרוכלים בהתאם לשיקול דעת רשות הרישוי.
 10. אחריות צד ג' ובטיחות התעבורה יחולו על המפעיל .
 11. כל נזק ישיר ועקיף למפעיל ולצד ב' הנגרם מהתנהלות של בעל מחזיק הרישיון הינה באחריותו בלבד.
 12. העוסק ברוכלות יהיה אחראי לניקיון אזור פעילות הרוכלות מכל פסולת הקשורה אליה.
 13. על העוסק ברוכלות לדאוג לתאורה וביוב ולאספקת מים תקניות על חשבונו.
 14. העוסק ברוכלות יציב במקום פעילות הרוכלות כלי אצירה לאשפה לסוגיה השונים ע"פ הנחיות המועצה. עלות פינוי האשפה תהיה על חשבון העוסק ברוכלות.
 15. תינתן עדיפות לקבלת רישיון עסק לרוכלות לתושבי המועצה.
 16. הרישיון יינתן לתקופה של שנה בלבד. לאחר שנוכחה רשות הרישוי והמפקח מטעמה, כי בעל העסק פועל לשביעות רצונה ובהתאם לחוק, התקנות, והנהלים הנדרשים לקיומו של העסק, תיבחן אפשרות להארכת הרישיון בכפוף להגשת בקשה חדשה או בקשה להארכת תוקף רישיון.
 17. המועצה אינה מתחייבת לחדש רישיון לרוכלות לאחר פקיעת תוקפו.

מצ"ב טופס תנאי רוכלות  (סימוכין 186355)

מצ"ב טופס חתימה על תנאי רוכלות  (סימוכין 178241)

מצ"ב טופס אישור היישוב לרוכלות  (סימוכין 262585)

שווקים וירידים

 1. פעילות שווקים וירידים חד פעמיים הם עסקים טעוני רישוי. קבלת הרישיון מותנה באישור עקרוני מוקדם של המועצה, אישור וועד היישוב בתחומו עתידה להתקיים הפעילות, וזאת בנוסף לקבלת כל האישורים הנדרשים ע"פ צו רישוי עסקים ודינים אחרים.
 2. מכירת מזון בשווקים ובירידים תתאפשר רק לעסקי מזון בעלי רישיון עסק למכירת מזון או רישיון יצרן מזון בתוקף.
 3. תוקף הרישיון לאירוע יהיה תלוי בקבלה מראש של אישורי בטיחות ומשטרה עבור הפעילות המתוכננת.

מתקני משחקים מתנפחים

ניתן להפעיל משחקים ומתנפחים מספק המחזיק באישורי בטיחות תקפים למתקנים הרלוונטיים. חובה לבדוק כי למפעיל יש ביטוח מתאים.

 מצ"ב  חוזר מנכ"ל של משרד החינוך להפעלת מתקנים מתנפחים :

הפעלת מתקנים מתנפחים-משרד החינוך

הנחיות ודגשים לפעילות מתקנים מתנפחים

אירועים המוניים תחת כיפת השמים

 1. הגדרה: אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים של עינוג ציבורי בו נאסף קהל רב (יותר מ-500 איש) במקום שלא יועדו לכך וזאת לתקופה קצרה.
 2. נותני האישור המקדמי לקיום אירוע המוני: כיבוי אש, משטרה, נגישות ומשרד הבריאות (במידה וקיימים דוכני מזון), קב"ט המועצה ורשות הרישוי.

באירועים בהם קיימים דוכני מזון יש להגיש טופס בקשה למכירת מזון באירוע מכירת מזון תותר למחזיקי רישיון עסק למכירת מזון או רישיון יצרן מזון תקף.

 1. חובת הוצאת רישיון עסק חלה על מפיקי אירועים המוניים ועל הגורמים השונים הנוגעים להוצאה של אירועים המוניים שנועדו ל - 500 איש או יותר (פריט רישוי 7.7 ה לצו רישוי עסקים).
 2. האחריות להסדיר קיום אירועים דוגמת הפגנות, עצרות זיכרון, אירועים חינוכיים הנערכים על ידי בתי ספר ומוסדות חינוך ובתי כנסת, גופים בעלי אופי קהילתי וכו', רובצת על כתפי האחראיים על קיום האירועים האמורים והיא כוללת בין היתר את החובה לקבל את אישורי המשטרה, רשות הכבאות וההצלה, או כל גורם אחר הנדרש על פי דין, כגון משרד החינוך באירועים הנוגעים למסגרות הלימודיות.
 3. הסדרת הוצאת רישיון עסק לקיום אירוע המוני תעשה על ידי מחלקת רישוי עסקים במועצה שתנחה את הפונים בהגשת המסמכים הדרושים.
 4. בקשה לאישור אירוע המוני יש להגיש למחלקת רישוי עסקים לפחות 35 ימים לפני מועד האירוע.

מצ"ב טופס בקשה למכירת מזון לדוכן רוכלות באירוע  (סימוכין 251767)

הפעלת זיקוקים

 1. כל המפעיל זיקוקים חייב בתיאום ואישור קב"ט המועצה.
 2. בהתאם לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992, בימי חול אין להפעיל זיקוקים וכיו"ב לאחר השעה 22:00 , ובערב יום מנוחה ובמוצאי יום המנוחה - לאחר השעה 24:00. בליל יום העצמאות, ליל פורים, ליל יום ירושלים, ליל ל"ג בעומר וליל המימונה אין מגבלה על שעות ההפעלה.
 3. לצורך הפעלת הזיקוקים בתחום הישוב וברדיוס של 300 מ' ממקום מגורים יש לקבל אישור מוקדם מוועד הישוב או המועצה, ע"פ נסיבות העניין.
 4. מפעיל הזיקוקים יחזיק בהיתר מתאים ועליו לקבל ממשטרת ישראל אישור לכל הפעלה.

קייטנות

על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 , וחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990, ככלל קייטנה היא עסק טעון רישוי (פריט 7.8א). אי לכך לא ינהל אדם קייטנה אלא אם כן יש בידו אישור ממשרד החינוך ורישיון עסק מהרשות המקומית.

בקשה לפתיחת קייטנה יש להגיש במחלקת רישוי עסקים לפחות 60 יום מראש לפני פתיחת הקייטנה.

גורמי הרישוי לקייטנה הם:

 • משרד החינוך - הנותן את דעתו על התכנים של הקייטנה והבטיחות.
 • משרד הבריאות – שבודק את תנאי התברואה ותנאים נוספים.
 • קב"ט מוסדות חינוך - האחראי לביקורת בטיחות, הדרכת בטיחות לכל המדריכים ומנהל הקייטנה ומתן אישור בטיחות.

קייטנה הפטורה מרישיון כגון: קייטנות של המרכז הקהילתי, תנועות נוער או קייטנת המשל של מוס"ח וכו'), כמפורט בתקנות הקייטנות התשע"ב- 2011, מחויבת באישור משרד החינוך בלבד.

מצ"ב קישור לתקנות הקייטנות

תקנות הקייטנות-אתר נבו