מבקרת המועצה: עו"ד ליאת רותם
דוא"ל: liat@ma-soreq.org.il

הביקורת הפנימית במועצה מתנהלת בהתאם ל"צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח 1958 ובהתאם ל"חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 1992" ומהווה נדבך חשוב במערך הביקורת הציבורית בגופי השלטון.

הביקורת הפנימית הינה פעילות של בחינה והערכה בלתי תלויה לפעולות המועצה ופעולות נושאי משרה וממלאי התפקידים השונים. מטרתה של הביקורת לבדוק אם פעולות אלו הינן תקינות מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות, על החיסכון והיעילות ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן.

ביקורתה של המבקרת נפרסת גם לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי, כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם. הגדרה זו מרחיבה את תפקידיו של מבקר המועצה גם לגבי עמותות המקבלות הקצבה מהמועצה.

הביקורת פועלת במסגרת תכנית עבודה שנתית, המתעדכנת בהתאם לצורך ומאושרת על ידי ראש המועצה. ביצוע הביקורת נקבע על פי סדר קדימויות ומורכב ממטלות בקורת – בכללן ביקורת של פעולות או נושא מוגדר. ביקורת מעקב מבוצעת על יישום ותיקון הליקויים שהוערו בדו"חות הביקורת של מבקר המועצה, ועדת ביקורת, רואה חשבון מטעם משרד הפנים ומבקר המדינה.

דו"ח הביקורת הפנימית, הכולל את ממצאי הביקורת, מסקנות והמלצות מועבר לקבלת תגובת היחידה הנבדקת ועם השלמתו מועבר לראש המועצה ולוועדת הביקורת ונידון במליאת המועצה.