כל מה שרציתם לדעת על הארנונה לשנת תשע"ח – 2018

>>כל מה שרציתם לדעת על הארנונה לשנת תשע"ח – 2018
כ״ב בטבת ה׳תשע״ח (09/01/2018)

כל מה שרציתם לדעת על הארנונה לשנת תשע"ח – 2018

מידע לתושב בנושא ארנונה לשנת 2018

תושב/ת  יקר/ה,

מצורף דף מידע שיקל עליכם  להבין את זכויותיכם וחובותיכם כולל אפשרויות תשלום, מועדים, בקשות להנחה, ופרטים נוספים. אנו חוזרים שוב וממליצים למי שאין הוראת קבע להצטרף להסדר ולחתום על הטופס המצורף בזאת. הדבר יקל עליכם מאוד וימנע מכם את הטרדה הכרוכה בביצוע תשלום מדי חודש. בנוסף, המשלמים בהוראת קבע יזכו להנחה של 1.5%-2% התשלום ינוכה מחשבונכם מידי חודש ב- 20 בחודש . (גם בכרטיס אשראי) לנוחיותכם, טופס הרשאה לחיוב חשבון נמצא באתר המועצה תחת פרסומים וטפסים. אנו מצרפים את יתרת החוב במידה וקיימת. במידה ושילמתם את החוב המצוין אנא עדכנו אותנו ואנו נתקן את החשבונות במידת הצורך. בחשבונות מצוין תאריך אחרון לתשלום, אנא הקפידו שלא לחרוג מתאריך זה, היות ופיגור בתשלום יחויב בריבית והצמדה כחוק. תושבים שעודכנה בחשבונם הנחה בארנונה ולא פרעו את חובם עד לסוף שנת המס, הנחתם תבוטל ותתווסף ליתרת הארנונה.

ככלל, בהתאם לחוק – הנחה בארנונה ניתנת לשנת מס' אחת בלבד, ויש להאריכה מידי שנה, לחלק מסוגי ההנחות אנו מקבלים מידע מביטוח לאומי וכדו' ומעדכנים את ההנחה בהתאם, ככל ולא עודכנה לכם הנחה בתחילת השנה, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם המחלקה.

דף מידע, צו ארנונה, טופסי הנחה, הרשאה לחיוב חשבון ניתן למצוא באתר המועצה, או לפנות למוקד המועצה והחומר ישלח אליכם. ניתן לפנות בדוא"ל  ישירות למח' הגבייה לכתובת pay@ma-soreq.org.  צו הארנונה, אושר בחודש יוני 2017 עם אישור התקציב, הצו מפורסם באתר המועצה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע כאן למידע המופיע בחוק, המידע המופיע בחוק ו/או הוא הקובע.  מידע זה עשוי להשתנות ולהתעדכן מעת לעת בתאם להוראות החוק והתקנות.

בברכה,
אריק דאובה – גזבר/ מנכ"ל המועצה

מהי הארנונה?

ארנונה כללית היא מס המוטל על המחזיקים בדירות מגורים או בכל נכס בנוי אחר וכן על המחזיקים בקרקע או אדמה חקלאית. הטלת הארנונה מעוגנת בפקודות העיריות ובפקודת המועצות המקומיות מ-1941, שהוחלפה בפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש) וכן בצו המועצות המקומיות (א)התשי"א -1950, ובצו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג 1953.
בכל שנה מחליטה הכנסת על שיעורי עליית הארנונה לעומת השנה הקודמת בכלל הרשויות המקומיות. כמו – כן קובעת הכנסת את שיעורי התעריפים המינימליים והמקסימליים, בהתאם לסוגי השימושים השונים. מליאת המועצה מחליטה כל שנה בצו הארנונה על הטלת המס, וקובעת את התעריפים על – פי סוגי המבנים והנכסים והשימושים השונים.
מי זכאי להנחה מארנונה?
המועצה האזורית נחל שורק מעניקה את ההנחות בשיעורים המרביים שאושרו בתקנות. ההנחות שניתנות מבוססות על נתונים שמתקבלים במועצה מהבקשות להנחה המוגשות על ידי התושבים, המסמכים המצורפים אליהם, ומגורמי חוץ שונים (ביטוח לאומי, משרד הביטחון וכו'). באם מגיעה לך הנחה, על פי המידע והטבלאות המופיעות בהמשך, אנא פנה למחלקת הגביה.
כיצד מגישים בקשה להנחה מארנונה?
ניתן להגיש טפסים לבקשה להנחה במחלקת הגביה או לפנות טלפונית למחלקת הגביה וטופס מתאים ישלח לביתכם. מומלץ להתייעץ עם מחלקת הגביה בדבר הטופס המתאים לכל בקשה, האישורים הנדרשים, מסמכים שיש לצרף וכדומה.
הנחיות וכללים

 • בקשות להנחה יש להגיש לכל המאוחר ביום 31/5/18.
 • בקשה שתגיע ללא כל הפרטים או המסמכים הנדרשים, לא תטופל.
 • כל בקשה שתוגש החל מיום – 1/6/18 במידה ותאושר, תאריך הזיכוי בהנחה שיתקבל הינו מתאריך קבלת הבקשה במחלקת הגביה.
 • זכאי להנחה המחזיק בשני נכסים או יותר, יקבל הנחה על נכס אחד בלבד. כמו כן, במידה והנכס הנוסף נמצא בתחומי רשות אחרת, יש להביא אישור שאינו מקבל הנחה על אותו הנכס.
 • זכאי להנחה אשר החזיק בנכס בחלק משנת הכספים יקבל הנחה עבור אותו חלק של הזמן שבו הוא מחזיק בנכס.
 • זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת כספים עד יום 31 לדצמבר באותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה, ותיווסף ליתרת הארנונה.
 • במידה וקיימת זכאות להנחות שונות, תינתן לזכאי הנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהן, ולא תינתן כל הנחה למחזיק בנכס, שלגביו ניתנה הנחה.
 • תוקף ההנחה הזו עד סוף שנת המס ומידי שנה יש להגיש בקשה חדשה.   

זכאים להנחה בשל מצב כלכלי – מבחן הכנסה – טופס 2

נכון לכתיבת שורות אלו לא פורסמה עדיין טבלת ההנחות בארנונה המפורסמת כל שנה על ידי משרד הפנים. ככל שתהיה סתירה בין הכתוב כאן לבין מה שיפורסם על ידי משרד הפנים בכל נוגע למתן הנחה בארנונה – המפורסם על ידי משרד הפנים הוא הקובע.

בהתאם לתקנות החל מחודש ינואר 2018 הנחה בשל מצב כלכלי תינתן לפי "מבחן הכנסה", המבוסס על ההכנסה החודשית ממוצעת לחודשים אוקטובר עד דצמבר 2016 או ממוצע חודשי לחודשים ינואר עד דצמבר 2016 של המבקש (המחזיק)  ושל המתגוררים עמו בנכס ועל פי מספר הנפשות המתגוררות עמו בנכס.

טופס הבקשה להנחה יוגש בטופס 2 ובו תצוין הצהרת הכנסות המחזיק והמתגוררים עמו בדירה.

לבחינת הזכאות, על שכיר לצרף לבקשה תלושי משכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2016, או תלושי שכר לחודשים ינואר- דצמבר לשנת 2016 (בהתאם למסלול הנבחר) ואילו עצמאי יצרף שומת הכנסה החייבת במס, כפי שנקבעה בשומת מס הכנסה השנתית האחרונה שבידו, כשהיא מחולקת ב – 12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים הקובעים.

לגבי מקורות הכנסה נוספים, יש לצרף על פי הבחירה שלכם, אוקטובר עד דצמבר או ינואר עד דצמבר לשנת 2016.

נא סמן ב-X  במשבצת המתאימה לפי בחירתך?

אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2016 .

אני מעוניין שהכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים ינואר עד דצמבר 2016.

"הכנסה": הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס והמתגוררים עמו מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, ולמעט:

 • קיצבת ילדים, קצבת זקנה, קצבת שארים וגמלת ילד נכה.
 • קצבה לפי תקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם
 • לגבי הכנסה משכר דירה, אם מגיש הבקשה השכיר דירת מגורים ושכר דירה אחרת למגוריו יש להעביר חוזה שכירות שני הנכסים, יש לציין את ההפרש בהכנסה בלבד (במידה וקיימת).
 • מחצית מהכנסתם של בן או בת המתגוררים עם המחזיק בנכס, למעט ילד ראשון בו תלקח מחצית ההכנסה שמעל שכר המינימום בלבד.

הנחה למבקש נזקק

הנחה למבקש נזקק תינתן לתושבים אשר אינם נמנים על קבוצות הזכאים שפורטו לעיל, ואשר נקלעו למצב חומרי חדש ושנגרמו להם הוצאות חריגות וגבוהות במיוחד בשל:

 • טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, של המבקש או של בן משפחתו.
 • אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

המבקש הנחה לפי סעיף זה יגיש בקשה לפי טופס 2, בצרוף פרטים ומסמכים כפי שיתבקש. ועדת ההנחות של המועצה תדון בבקשה. גובה ההנחה: עד 70%.

הנחה לנכס ריק

הנחה בשיעור 100% עד שישה חודשים תינתן בהתמלא כל התנאים הבאים:

 • אין משתמשים בנכס בתקופה בגינה הוגשה הבקשה.
 • הבניין ריק מכל חפץ ולא נעשה בו שימוש בתקופה בגינה הוגשה הבקשה.
 • המבקש הודיע במועד שחדלו להשתמש בנכס.
 • ההנחה יכולה להינתן רק פעם אחת לבעלים של הנכס, לא יאושרו בקשות רטרואקטביות

הנחה לעוסק פטור

ההנחה תינתן על ידי ועדת ההנחות בהתמלא כל התנאים הבאים:

 • המחזיק הוא בעל העסק ואין בבעלותו עסק נוסף.
 • שטח הנכס אינו עולה על 75 מ"ר.
 • מלאו לבעל העסק 65 שנים לגבר או 60 שנים לאישה.
 • הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 240,000 ₪ (צמוד למדד).
 • בעל העסק זכאי להנחה מארנונה לפי מבחן הכנסה עבור דירת המגורים שבה הוא מחזיק.

שיעור ההנחה יהיה כשיעור ההנחה שניתנה לו על דירת מגוריו, אבל רק על 40 מ"ר ראשונים משטח העסק.

הנחת תשלום בהוראת קבע

למשלם בהוראת קבע בבנק תינתן הנחה של 2%.

למשלם בהוראה לחיוב כרטיס אשראי תינתן הנחה של 1.5%.

הנחת תשלום שנתי

למשלם את מלוא החיוב השנתי בתשלום אחד עד 15/2/2018 תינתן הנחה של 2%.

השכרת בית

תושב המשכיר בית שבבעלותו לתקופה של שנה ומעלה וחפץ שתשלום הארנונה יחול על שוכר הבית, ישלח צילום חוזה שכירות חתום וצילומי תעודת זהות השוכר. העברת החיוב על שם השוכר תחול רק מיום קבלת החוזה במחלקת הגביה ובתנאי שבעת קבלת הפניה, החוזה עדיין תקף ל-12 חודשים לכל הפחות.

מכירת בית

תושב המוכר בית בבעלותו, ישלח פניה בצירוף העתק חוזה מכירה חתום ובצירוף הצהרה שלו ושל הקונה על המכירה והעברת החזקה לקונה, כמו"כ יש לצרף צילום תעודת זהות, בכדי שחיובי הארנונה יחולו על הקונה. העברת החיובים יבוצעו החל מיום קבלת פניה במועצה בהתאם לנוהל.

לתשומת לבכם

בעת עזיבה / כניסה לנכס יש להקפיד להעביר קריאת מונה מים לצורך עדכון החישוב במערכת הגבייה

הודעה על שינוי חזקה ו/או מצב המבנה

בעל עסק, חקלאי או כל בעל נכס אחר, מתבקש ליידע מיידית את מחלקת הגביה בכתב על כל שינוי החל בחזקה על המבנה או על שטחי חקלאות כגון: העברת בעלות, מכירה, פינוי ציוד והעברת המבנה ליישוב וכדומה. פניות בנושא יטופלו אך ורק מיום קבלתם במועצה ולא רטרואקטיבי.
מבנה הפועל רק בחלק מימות השנה יחוייב בארנונה על כל השנה.

 

 

 

 

 

2018-07-16T16:15:56+00:00כ״ב בטבת ה׳תשע״ח (09/01/2018)|